Voorheen De Haakse Zeedijk, een initiatief van Rob van den Haak en Dick Butijn

Discussiestuk Stap-voor-stap Naar een Nieuwe Noordzeekust

door | jan 18, 2024

Dick Butijn (links) overhandigt de discussienota aan gedeputeerde Arno Vael (midden) en dijkgraaf Toon van der Klugt (rechts) in bijzijn van masterstudenten TUDelft

Op 17 januari 2024 besteedde Stichting Blauwe Lijn ter gelegenheid van haar eerste lustrum aandacht aan waterproblemen van deze tijd en oplossingsrichtingen voor klimaatverandering. Dick Butijn vroeg aandacht van de aanwezige bestuurders voor het belang van de maatschappelijke discussie in de komende jaren.

Het evenement op 17 januari 2024 richtte zich met name op de jongeren. Zij zullen de grote transities van de komende decennia niet alleen moeten realiseren, zij kunnen over de vormgeving van hun toekomstige leefwereld nu al meedenken. Dick Butijn vroeg de aandacht van bestuurders om de discussie over richting en inhoud te voeren in hun omgeving en daarbij zeker ook de jongeren te betrekken. Hij overhandigde de discussienota“Stap voor stap naar een nieuwe Noordzeekust” aan Arno Vael (gedeputeerde Water Zeeland), Toon van de Klugt (dijkgraaf Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard) en de TUDelft Masterstudenten Alejandro Gutiérrez en Karolyne Díaz Pineda.

Steun ons en doe mee
aan de beweging

Wij zijn een ngo (niet-gouvernementele organisatie). Met onze experts vormen wij een onafhankelijke denktank voor bescherming van Nederland en West-Europa tegen zeespiegelstijging. Wij doen dit door gevraagd en ongevraagd advies te geven in het kader van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging van het Nationaal Deltaprogramma. Wij spreken met politici, bestuurders en burgers over alle verschillende aspecten die aan de orde komen bij de aanleg van een tweede kustlijn. Ook bevorderen wij het tot stand komen van educatieprojecten over dit onderwerp.
Ook al proberen wij de uitgaven zo laag mogelijk te houden, toch kosten al deze activiteiten geld. Je kunt ons steunen met een eenmalige of periodieke donatie.

BEKIJK OOK

Zoetwater verbetert de Zuidwestelijke Delta

De Zuidwestelijke Delta is geen natuurlijke delta, maar het omgekeerde: land aangetast door de zee. Geen land in zee, maar zee in land. Door ontwatering, veen- en zoutwinning daalde de Nederlandse bodem en drong de zee binnen met wadden en zeegaten. Gemiddeld beleefde dit gebied om de 20 à 25 jaar een watersnoodramp. Na de Watersnoodramp van ’53 bleken de kosten van een algehele dijkversterking en het Deltaplan gelijkwaardig. De baten van zoete Zeeuwse wateren voor landbouw, industrie en leefbaarheid bepaalden de voorkeur voor het Deltaplan.

apr 22, 2024

Congres Zeespiegelstijging brengt versnelling in denken

Vijf meter zeespiegelstijging kunnen we aan”, luidden de koppen van de kranten over het delta-congres ‘Ruimte voor Zeespiegelstijging’. Op 4 maart kwamen bijna vierhonderd waterbetrokkenen op uitnodiging van de nieuwe deltacommissaris Co Verdaas in Bussum bijeen om de resultaten te bespreken van drie studies naar denkrichtingen voor de gevolgen van zeespiegelstijging en toename van weers- en rivierextremen.

apr 22, 2024