Voorheen De Haakse Zeedijk, een initiatief van Rob van den Haak en Dick Butijn

Hoe de ‘Haakse Zeedijk’ een ‘Tweede Kustlijn’ werd.

door | apr 22, 2024

In 2004 presenteerde ing Rob van den Haak (1929-20219) zijn innovatieve plan voor ‘de Haakse Zeedijk’. Nu er vaart komt in het maatschappelijke debat hoe wij ons moeten aanpassen aan de zeespiegelstijging in de komende eeuw, is een voor ieder begrijpelijk etiket voor het plan van Rob van den Haak nodig: de Tweede Kustlijn. Dit is onze eerste nieuwsbrief onder de nieuwe vlag.

Publieksdebat vraagt heldere
afzender van plan Tweede Kustlijn

Sinds scheepsbouwkundige ing Rob van den Haak in 1993 begon na te denken over de klimaatverandering, heeft de waterwereld hem leren kennen als een creatieve plannenmaker. Zijn enorme kennis over golfpatronen ontwikkelde hij vanuit zijn fabriek ‘Vrijhof Ankers’ waar hij ankers ontwierp voor grote schepen en mammoetconstructies op zee.

In 2004 presenteerde hij zijn innovatieve plan voor ‘de Haakse Zeedijk’. Een tweede kustlijn voor de huidige kust van Nederland met kustmeren op 0 NAP waar de rivieren vrij in kunnen uitstromen.“De Haakse Zeedijk volgt de historische kustlijn van Nederland maar dan 25 kilometer meer naar het westen. Als deze oorspronkelijke natuurlijke lijn hersteld is, zal de zee haar zelf in stand houden door de vooroever te boetseren”, aldus Van den Haak. Met zijn  visionaire blik trok hij deze kustlijn door van Calais naar Göteborg in Zweden als ‘Europese Zeedijk’ die de kwetsbare kust van heel Noordwest Europa beschermt, inclusief kuststaten aan de Oostzee: zijn ‘Europese Zeedijk’.

 

Missie

Rob van den Haak overleed in 2019, negentig jaar oud. Zijn missie werd overgenomen door ir Dick Butijn. Diens onvermoeibare uitdragen van de voordelen van de Haakse Zeedijk kreeg een plek in diverse studies van het Nationaal Deltaprogramma van Nederland. Butijn werd bij de oprichting lid van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging. En tegenwoordig is het concept van de tweede kustlijn één van de scenario’s om het laagland te beschermen tegen zeespiegelstijging: de ‘zeewaartse oplossingsrichting’. Nu er vaart komt in het maatschappelijke debat en de politieke besluitvorming over de aanpassing van het Nederlandse beschermingsprogramma aan de zeespiegelstijging in de komende eeuw, is een voor ieder begrijpelijk etiket voor het plan van Rob van den Haak nodig: de Tweede Kustlijn. De kleine groep experts achter Dick Butijn (Initiatiefgroep Tweede Kustlijn) heeft nu met het creatieve talent van bureau JENK uit Rotterdam die nieuwe merkbeeld ontwikkeld. Met een strijdbaar motto: ‘Niet opgeven, maar doorgeven!’. (HP)

Translation by Google

How the ‘Haakse Zeedijk’ became a ‘Second Coastline’.

In 2004, Rob van den Haak (1929-20219) presented his innovative plan for ’the Haakse Zeedijk’. Now that the social debate is gaining momentum about how we should adapt to sea level rise in the coming century, a label that everyone can understand is needed for Rob van den Haak’s plan: the Second Coastline. This is our first newsletter under the new flag.

Since naval architect Rob van den Haak started thinking about climate change in 1993, the water world has come to know him as a creative planner. He developed his enormous knowledge of wave patterns from his factory ‘Vrijhof Ankers’ where he designed anchors for large ships and mammoth constructions at sea.

In 2004 he presented his innovative plan for ’the Haakse Zeedijk’. A second coastline for the current coast of the Netherlands with coastal lakes at 0 NAP into which the rivers can flow freely. “The Haakse Zeedijk follows the historic coastline of the Netherlands, but 25 kilometers further to the west. Once this original natural line has been restored, the sea will maintain it itself by sculpting the foreshore,” says Van den Haak. With his visionary view, he extended this coastline from Calais to Gothenburg in Sweden as a ‘European Sea Wall’ that protects the vulnerable coast of all of Northwestern Europe, including coastal states on the Baltic Sea: his ‘European Sea Wall’.

 

Mission

Rob van den Haak died in 2019, aged ninety. His mission was taken over by Dick Butijn. His tireless promotion of the benefits of the Haakse Zeedijk was included in various studies of the National Delta Program of the Netherlands. Butijn became a member of the Sea Level Rise Knowledge Program when it was founded. And nowadays the concept of the second coastline is one of the scenarios to protect the lowlands against sea level rise: the ‘seaward solution direction’. Now that the social debate and political decision-making on adapting the Dutch protection program to sea level rise in the coming century are gaining momentum, a label that everyone can understand is needed for Rob van den Haak’s plan: the Second Coastline. The small group of experts behind Dick Butijn (Second Coastline Initiative Group) has now developed that new brand image with the creative talent of the JENK agency from Rotterdam. With a combative motto: ‘Don’t give up, but pass on!’. (HP)

Steun ons en doe mee
aan de beweging

Wij zijn een ngo (niet-gouvernementele organisatie). Met onze experts vormen wij een onafhankelijke denktank voor bescherming van Nederland en West-Europa tegen zeespiegelstijging. Wij doen dit door gevraagd en ongevraagd advies te geven in het kader van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging van het Nationaal Deltaprogramma. Wij spreken met politici, bestuurders en burgers over alle verschillende aspecten die aan de orde komen bij de aanleg van een tweede kustlijn. Ook bevorderen wij het tot stand komen van educatieprojecten over dit onderwerp.
Ook al proberen wij de uitgaven zo laag mogelijk te houden, toch kosten al deze activiteiten geld. Je kunt ons steunen met een eenmalige of periodieke donatie.

BEKIJK OOK

Zoetwater verbetert de Zuidwestelijke Delta

De Zuidwestelijke Delta is geen natuurlijke delta, maar het omgekeerde: land aangetast door de zee. Geen land in zee, maar zee in land. Door ontwatering, veen- en zoutwinning daalde de Nederlandse bodem en drong de zee binnen met wadden en zeegaten. Gemiddeld beleefde dit gebied om de 20 à 25 jaar een watersnoodramp. Na de Watersnoodramp van ’53 bleken de kosten van een algehele dijkversterking en het Deltaplan gelijkwaardig. De baten van zoete Zeeuwse wateren voor landbouw, industrie en leefbaarheid bepaalden de voorkeur voor het Deltaplan.

apr 22, 2024

Congres Zeespiegelstijging brengt versnelling in denken

Vijf meter zeespiegelstijging kunnen we aan”, luidden de koppen van de kranten over het delta-congres ‘Ruimte voor Zeespiegelstijging’. Op 4 maart kwamen bijna vierhonderd waterbetrokkenen op uitnodiging van de nieuwe deltacommissaris Co Verdaas in Bussum bijeen om de resultaten te bespreken van drie studies naar denkrichtingen voor de gevolgen van zeespiegelstijging en toename van weers- en rivierextremen.

apr 22, 2024

Water kent geen grenzen, maar handelen we daarnaar?

Nederland is volop bezig plannen te maken tegen de gevolgen van zeespiegelstijging. Maar de zee stopt niet bij de grens. Als wij zouden stoppen bij Cadzand of de Dollard, overstromen de buren en worden we via de grenzen alsnog door het water verrast. Hoe kijken België en Duitsland naar zeespiegelstijging? En durven we met de buren het gesprek hierover aan?

apr 22, 2024