Voorheen De Haakse Zeedijk, een initiatief van Rob van den Haak en Dick Butijn

Hackaton rapport

door | okt 26, 2023

Onafhankelijke experts:

De aanleg van een zeewaarts bassin is een reële mogelijkheid om waterveiligheid zeewaarts op te lossen.’ Tot die conclusie komt een groep experts die in 2023 heeft onderzocht hoe we ons kunnen beschermen tegen de gevolgen van zeespiegelstijging.

De Deltacommissaris heeft in 2023 verkennende haalbaarheidsstudies laten uitvoeren naar de drie lange-termijn-oplossingen voor zeespiegelstijging: BeschermenOpen/Gesloten (een zware, afgesloten zeewering op de huidige kustlijn), ‘Meebewegen’ (land prijsgeven aan de zee) en ‘Zeewaarts’ (een tweede kustlijn voor de huidige, met kustmeren op 0 m NAP). Per studie hebben zo’n 40 experts deelgenomen van ingenieursbureaus, waterbouwsector en plannenmaker uit het Kennisprogramma Zeespiegelstijging.

Steun ons en doe mee
aan de beweging

Wij zijn een ngo (niet-gouvernementele organisatie). Met onze experts vormen wij een onafhankelijke denktank voor bescherming van Nederland en West-Europa tegen zeespiegelstijging. Wij doen dit door gevraagd en ongevraagd advies te geven in het kader van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging van het Nationaal Deltaprogramma. Wij spreken met politici, bestuurders en burgers over alle verschillende aspecten die aan de orde komen bij de aanleg van een tweede kustlijn. Ook bevorderen wij het tot stand komen van educatieprojecten over dit onderwerp.
Ook al proberen wij de uitgaven zo laag mogelijk te houden, toch kosten al deze activiteiten geld. Je kunt ons steunen met een eenmalige of periodieke donatie.

BEKIJK OOK

Zoetwater verbetert de Zuidwestelijke Delta

De Zuidwestelijke Delta is geen natuurlijke delta, maar het omgekeerde: land aangetast door de zee. Geen land in zee, maar zee in land. Door ontwatering, veen- en zoutwinning daalde de Nederlandse bodem en drong de zee binnen met wadden en zeegaten. Gemiddeld beleefde dit gebied om de 20 à 25 jaar een watersnoodramp. Na de Watersnoodramp van ’53 bleken de kosten van een algehele dijkversterking en het Deltaplan gelijkwaardig. De baten van zoete Zeeuwse wateren voor landbouw, industrie en leefbaarheid bepaalden de voorkeur voor het Deltaplan.

apr 22, 2024

Congres Zeespiegelstijging brengt versnelling in denken

Vijf meter zeespiegelstijging kunnen we aan”, luidden de koppen van de kranten over het delta-congres ‘Ruimte voor Zeespiegelstijging’. Op 4 maart kwamen bijna vierhonderd waterbetrokkenen op uitnodiging van de nieuwe deltacommissaris Co Verdaas in Bussum bijeen om de resultaten te bespreken van drie studies naar denkrichtingen voor de gevolgen van zeespiegelstijging en toename van weers- en rivierextremen.

apr 22, 2024